bild_lad1 

Helbostad Samdrift DA

Landbruket har vært det bærende næringsgrunnlaget i Namdalseid kommune fra gammelt av og fram til i dag. En av grunnene til at primærnæringene fortsatt står sterkt gjennom de store strukturendringene i landbruket, er næringens evne til å utvikle seg og tilpasse seg nye utfordringer.

 Fra slutten av 1990-årene skjer en stor endring i norsk landbruk, gjennom omlegging til færre og større enheter. Også i Namdalseid etableres flere samdriftsbruk, der flere mindre gårdsbruk går sammen om samdrift av melkeproduksjon, som består av to til fem melkekvoter, organisert som felles drift i èn driftsbygning. Denne utviklingen ble også stimulert av at det ble innført noe høyere satser for driftstilskudd slike samdriftsforetak , sammenliknet med tilskudd til like store enkeltenheter. Denne situasjonen ble imidlertid etter hvert erstattet av leie og kjøp av melkekvoter og bremset denne utviklingen noe.  Å drive med melkeproduksjon, er en av de mest arbeidskrevende produksjonene i landbruket, som medfører uregelmessig arbeidstid og svært arbeidsintensive perioder. Ei samdrifta, med flere samarbeidspartnere, gir slik også bedre muligheter for ordna arbeidsforhold og forutsigbarhet for jobbsituasjonen og fritid for gårdbrukeren. Det gir også et bredere fagmiljø og styrker den samlede faglige kompetansen.

 

Historisk dokumentasjon

Helbostad samdrift DA ble stifta 30.04.2009, og eies i dag av driverne Knut Inge Westerhus, Bjørn Dag Derås og Bård Jørgen Elden. Formålet deres er å drive felles melk- og kjøttproduksjon på en mest rasjonell og bærekraftig utnytting av felles jordbruksareal. Helbostad samdrift DA ligger på et høydedrag to km nordøst for Korsen , ca.fem km sør for Namdalseid sentrum.

 img_4090

Driftbygningen ble reist i 2009 av Øverbygda Eiendom AS, som leier den ut til Helbostad samdrift DA. Bygningen ligger på gnr. 168 bnr. 34. Driftsbygningen er et løsdriftsfjøs med automatisert melking, som rommer 70 melkekyr og ungdyr. Samdriften hadde i 2012 en total melkeproduksjon på 500 tonn og kjøttproduksjon 14 tonn.

 

Kulturhistorisk verdi

Driftsbygningen som Helbostad samdrift DA er lokalisert i, har sin kulturhistoriske verdi fordi den representerer en ny tid i kommunens landbruksdrift. Samdriftsfjøs representerer det moderne landbruket de siste 15 årene som sentral næring i Namdalseid, og landbrukets betydning for både bygdekultur og verdigrunnlag. Dette er en ny og moderne driftsbygning, tuftet på aktuell kunnskap om bærekraftig drift og utvikling. Dette bygget representerer godt høyteknologisk og rasjonell landbruk i Namdalseid og kommunens tilpasningsevne og ønske om nyskaping - i takt med skiftende samfunnsforhold, og ikke minst høyteknologisk byggeteknikk i Ferdigbetong elementer.  

 img_408b

Autensitet

Dette er en bygning reist av betongelementer på 1140 m2 som standard samdriftfjøs som er så godt som nybygget og uforandret.

 

Bruk i dag

Driftsbygningen ble først tatt i bruk 25. januar 2010, og er i drift i dag.

 

Kilde

 

Lisbet Lein Namdalseid kommune