dalabrua_1

Dalevatn bru

Ligger på Dale langs fylkesveg 766, ca 6.3 km øst for Lauvsnes i Flatanger kommune.

Dalevatn bru, på dagligtale omtalt som Dalabrua, er både av lokal og regional interesse i Nord-Trøndelag. Brua knytter den nordlige og midtre delen av kommunen sammen langs landevegen, og er eneste ferdselsåre til lands til kommunesenteret Lauvsnes og grenda Vik/Kvaløseter. Brua er et viktig teknisk kulturminne som dokumenterer en viktig del av utviklingen av infrastrukturen i kommunen. Fra at posten ble levert 3 ganger i uka, kom posten nå hver dag. Varer både til og fra kommunen kom mye fortere fram, og en tur til byen ble også mye enklere og mindre tidkrevende enn før. Slik ble det en ny tidsregning etter at brua kom, og vegene på begge sider av Dalabrua ble forbedret.

Historisk dokumentasjon

Dalabrua er en hengebru av stål som går over Dalevatnet. Den har fortsatt sin opprinnelige form. Brua ble bygget etter tegninger fra Veg­direktoratet sitt brukontor. Entreprenør var firmaet Christie og Oppsahl fra Molde. Dalabrua åpnet for alminnelig ferdsel 28.august 1964. I Fellesavisa 1.september 1964 sto det følgende:

”Dalabrua – det nye ledd i Flatangers sambandslinjer. Et hundreårig ønske og en eldgammel drøm er blitt en realitet for folket og kommunen.” Videre sier avisen: ”Nybrua er vakker – det kan en si. Den tar seg svært godt ut i terrenget og når restene etter anleggsperioden er fjernet så vil en nesten kunne si at Dalabrua pynter i landskapet – I alle fall vil alle de som har stridd med vanskene under overfart i Dalavatnet synes at den er herlig å skue.”

dalabrua_3

Kulturhistorisk verdi

Dalabrua sin kulturhistoriske verdi ligger ikke i selve byggverket, men i de endringene denne tekniske løsningen førte til for lokalsamfunnet. Dalabrua er et symbol på den nye tidsepoken da bilen tok over som det viktigste framkomstmiddelet og kontakten med omverden ble enklere for folk flest i Flatanger.

Autensitet

Dalabrua er en hengebru med fire sidespenn på hver side. Den er bygget av stål, har tre kabler på hver side og er fundamentert på fjell. Brua er konstruert for et akseltrykk på inntil 13 tonn. Både brudekket og slitedekket er av armert betong. Fri bredde over føring er 4.78 meter bred. Føringsavstanden er på 4.0 meter og det er to gangbaner på ca 0.50 meter. Det betyr at det kun er plass til en bil i bredden. På hver side av brua er veien derfor utvidet for å kunne gi plass til ventende biler. Brua er 10.30 meter på det høgeste og tårnav­standen er på 120 meter. Side­spennene er 215 meter lange. Fyllinga ut til holmen der østre brufot ligger er på 10 000 kubikkmeter.

Bruk i dag

Dalabrua er fortsatt i bruk, og er i dag en del av veinettet på fylkesvei 766. Kjører du rett etter en stor trailer over brua kan du både se og kjenne at det er en ekte hengebru.

dalabrua_2

Kilde

Fellesavisa, 1964

Statens vegvesen, Avd. Nord-Trøndelag