straumholbrua2reuber.komp 

 

Straumholbrua 1979

 

Osingene var lenge knyttet til omverdenen med båt, noe som jo var vanlig på kysten. Men veg ville de ha ,og det tok tid. Hele 100 år tok det å få gjennomført planen om veg fram til Namdalseidet og Nord-Trøndelag. Veidirektøren var på befaring i 1877 og han fant veien "såre påkrevet". Etter mye om og men og avslag på søknader osv.ble det ny befaring i 1931. Veien ble påbegynt i 1939, og høsten 1960 kunne den første bilen kjøre fra Osen over fylkesgrensa til Namdalseid.

 

På midten av 50 tallet ble en bygdeveg bygd langs sjøen fra Sørjer til Brattjer. Denne ble inkludert i den nye Riksveg 715 (nå:
Fv715)da denne ble kom på 1970 tallet. På denne vegen ligger blant annet Straumholbrua. Brua over Straumholet ga osingene mulighet til å kjøre sørover mot Roan. Den betød en vesentlig forbedring i vegforbindelsene på nor-fosen da den stod ferdig i 1978, og var svært viktig for utviklingen i området som tidligere var trafikkert av en intern båtrute.

Vegen sørover med brua, ble høytidelig åpnet av Kong Olav V i 1979.

I 2009 ble Straumholbrua,med veganlegget, freda sammen med den gamle ridevegen over fjellet fra Sørjer til Brattjer.

 

I vurderingen for fredningen står det at «..Vegene er begge typiske for sin tid. Sammen viser de to vegene stor endring i vegbyggingsteknikk i løpet av kun 60 år. Den eldste vegen er bygd med få inngrep i terrenget, mens den nye vegen er bygd på fyllinger, sprengt gjennom fjell og bygd over sjøen ved hjelp av betongbruer. Den nyeste vegen er et typisk eksempel på en forbindelsesveg langs kysten som knytter stedene sammen og som
skulle bidra til utviklingen av næringsliv og bosetting i distriktet.Vegstrekningen er spesielt interessant fordi den går gjennom et så variert
landskap…»
Statensvegvesen

 

Kilde:

Osen kommunes hjemmeside

Wikipedia

Statens Vegvesen

Vegmiljø Nord-Fosen