agdenesfyr1komp

Agdenes fyr 

Agdenes fyr er et av Trøndelags eldste fyr, opprettet allerede 1804. Beliggenheten like ved kong Øysteins havn vitner om viktigheten av området både før og nå. Dagens fyrtårn representerer tredjegenerasjons fyrbygning på Agdenes. Det nye betongtårnet ble reist i 1954 som erstatning for den gamle fyrbygningen. Denne ble revet i 1959.

Agdenes fyrstasjon er landfast og ligger ytterst på Agdeneset ved innløpet til Trondheimssfjorden. Fyrstasjon utgjør et relativt komplekst bygningsmiljø.
Anlegget består av syv bygninger: Et fyrtårn/maskinhus, fyrmesterbolig, fyrbetjentbolig, tre uthus og naust. Boligbebyggelsen er samlet i et tun et
stykke fra tårnet, mens naustet ligger nede ved bryggeanlegget. Bygningene ligger likevel så nær hverandre at anlegget fremstår som en lesbar helhet.
Midtveis mellom boliger og fyrtårn ses fjøset/doen. Anlegget har også karakteristiske steingjerder og et veinett med rekkverk, typisk for
fyrstasjoner. Veien som tidligere førte over fjellet, er i dag langs sjøen. 

 

   agdenesfyr4komp 

 

Fyrbygningen – et firkantet betongtårn med rød fyrlykt – er sammenbygd med et maskinhus. Boligdelen av anlegget er hierarkisk bygget opp med enebolig til fyrmesteren og tomannsbolig til fyrbetjentene Likeledes disponerte fyrmesteren et uthus alene, mens det andre, som tilkom betjentene, var delt i to deler og i tillegg inneholdt en hybel for sommervikaren.

Med unntak av brygga er anlegget i relativt god stand. Boligbebyggelsen har eternittkledning fra etterkrigstiden, typisk for Fyrvesenets bygninger fra perioden. Samtlige bygninger har hovedstrukturen og en rekke bygningsmessige detaljer bevart slik at autentisiteten framstår som god.

Fyret ble nedlagt i 1984 og erstattet av en fyrlykt øst for fyret samme år. Anlegget ble overtatt av Forsvaret i 1988, mens det i dag er Klæbu Sparebank som i dag driver kurs og konferansevirksomhet her. Bygningene er pusset opp i gammel stil.

Agdenes fyr bør også sees i sammenheng med andre kulturminner i området, bl. a. Hambåra fort og torpedostasjon, Vettaliheia
radiolinjestasjon, samt kong Øysteins havn på den andre siden av Agdeneset.

Agdenes fyrstasjon har en lang historie på samme sted. Den nåværende tårnbygningen har i seg selv arkitektoniske kvaliteter og inneholder en rekke fyrtekniske installasjoner, hvorav en del er sjeldne. Bygningen utgjør derfor et viktig teknisk/industrielt kulturminne, men er også et verdifullt supplement til bygningsmiljøet for øvrig. Bygningenes grad av opprinnelighet er gjennomgående god. Anlegget har en helhetlig karakter både med hensyn til materialbruk og ved at samtlige viktige bygningsmessige funksjonstyper er bevart. Til dette kommer beliggenheten på Agdeneset, det opparbeidete veinettet og steingjerdene som tilfører anlegget betydelige miljøkvaliteter.

 

agdenesfyr2komp

Kilde: Forsvarsbygg

http://www.verneplaner.no/index.php?f=landsverneplan&id=237735&a=6