Nätverk

Nätverksaktiviteterna i Husnyckeln har som syfte att bidra till att kontakter skapas på tvärs över lands- och länsgränserna för ömsesidigt erfarenhetsutbyte på flera nivåer i samhället. Vi vill bygga upp nya och utveckla redan existerande nätverk mellan aktörer som arbetar med utveckling och bevarande av kulturmiljöer.

Ett mål med projektet är att bygga upp ett kompetensnätverk mellan tjänstemän inom båda länderna men även mellan handläggare i hela Nordens Gröna Bälte. En annan grupp som ska knytas samman i ett nätverk är husägare med intresse för verdiskaping och varsamt brukande av kulturarvet.