banner_459_160px

Projektet vill öka medvetenheten kring det moderna samhällets byggnadskultur och dess betydelse för regionens livsmiljö.

Alla kommuner i regionen har fått i uppdrag att, på svensk sida utpeka två och på norsk sida en byggnad eller byggd miljö från tiden efter 1945 som kan sägas representera en viktig utveckling i kommunens historia under denna period. Målet har varit att få till stånd en provkarta som speglar efterkrigstidens byggande i regionen. Att uppvärdera den sentida bebyggelsen och kanske sätta igång en process, där kommunen själv engagerar sig i arbetet med utpekandet av bevarandevärd bebyggelse.

 

Her kan du lese mer om vårt innsamlingsprosjekt. Du finner brevene som er sendt til alle kommunene i Nordens grønne belte. Det er sendt en påminnelse med et eksempel  fra den etterlyste perioden til alle norske kommuner som ikke har svart eller startet innen fristen.