1910_v

1910-talet

NATIONALROMANTIKEN - Under 1910-talet hämtades inspirationen från äldre byggnadstradition. Förebilderna kom från de traditionella byggnadsteknikerna som timring och skiftesverk. De trendigaste fasaderna gjordes av mörkbrunt tegel, timmer eller spån. Fönstren skulle vara småspröjsade även om man kunde göra stora glasrutor.

Grund

Sockel av huggen natursten eller murad av betongsten, var vanligt. Källarmuren putsades oftast, även om den var av natursten. Vanligast var att husen byggdes med hel källare.

 

Stomme

Plankväggar av sågat ospontat virke var fortsatt vanligt som stommaterial under decenniet.

 

Fasad

Tegelhus med fasad i mörkt hårdbränt handslaget tegel, blev populärt. Locklistpanel målades vanligen mörkt brun. Liggande spontad panel målades ofta med slamfärg i falurött till vita knutar. En kombination med ljust putsad fasad och överdel av mörk liggande eller stående träpanel var också vanlig.

 

Tak

Taken var branta sadeltak eller brutna tak, ibland valmade. Taken täcktes vanligen med enkupigt tegel. Vindskivorna var ofta kraftiga, medan takfoten hölls litet.

 

Ytterdörr

Ytterdörren utformades med förebild från äldre allmogedörrar och kunde förses med ett rombformat fönster upptill. Dörrarna målades med linoljefärg i dova kulörer som grönt och brunt.

 

Fönster

Fönstren var ofta småspröjsade för att ge ett ålderdomligt intryck. Fönstren försågs ibland med fönsterluckor som dekorerades med utskurna hjärtan eller andra figurer. Flera olika fönsterstorlekar kunde förekomma på samma hus. Fönster, foder och knutar målades för första gången helt vita.