levanger_work_1

levanger_work_3

levanger_work_5

levanger_work_4

levanger_work_6

Workshop i Levanger

Den 8-9 juni 2011 genomfördes en workshop i Levanger. Deltagare från Östersunds kommun och näringsliv träffade representanter för Levangers kommun och näringsliv, för att diskutera utveckling med kulturmiljön som grund.

 

Levanger er et gammelt handelssted og ligger ved Trondheimsfjorden. Levanger har hatt bystatus to ganger, først som ladested fra 1836 og frem til kommunesammenslåingen i 1962. Levanger fikk igjen bystatus i 1997. Det har blitt drevet handel i Levanger-området helt fra jernalderen. I Levanger finnes det spor etter flere bygdeborger. Levanger er fra gammelt av kjent som en handelsby som har lange tradisjoner med handel med Jämtland og nordlendinger. Disse tradisjonene blir ivaretatt og opprettholdt gjennom den årlige Marsimartnan som avholdes i februar/mars i Levanger. 1851 er et viktig historisk år for Levanger sin nasjonalpolitiske betydning gjennom Levangeropprøret. Bybrannen i 1897 rammet nesten hele sentrum fra kirken og områdene nordover. Mellom 1898 og 1902 ble sentrum bygget opp igjen.

I 1904 ble det innført murtvang. Da var byen gjenreist i en enhetlig stil med byggemateriale tre.

 

Veileder for byggeskikk 1988

 

Bebyggelsen i kvartalene har fra og med 1850-årene vært en- og toetasjes panelte tregårder. Inntil brannen i 1877 var det empire-stilen med tømmermannspanel, høye vinduer med stram omramming og dempet dekor som dominerte. Etter dette har sveitserstilen med innslag av nygotikk og jugendstil vært dominerende. Dette skapte en rikere dekor av fasadene. (Kilde: ”Byggeskikk på Levanger”)                  Levanger by har fire områder som er prioritert i ”Nord-Trøndelags Verneplan for kulturmiljø av desember 1995”. Levanger sentrum er et av de prioriterte områdene. Levangers byutviklingshistorie gjenspeiler bygningslovgivning og byggeskikk over tid. Reguleringsplanen skal ivareta de kulturhistoriske verdiene gjennom verneformålet og bestemmelser. Likevel åpnet politisk ledelse i kommunen for rivning av to gårder fra den prioritere perioden rett etter at den nye planen ble vedtatt. Den såkalte Larsengården saken ble foranledningen til Riksantikvarens vedtak om midlertidig fredning.

 

Se: Bygge eller bevare? En analyse av argumenter, posisjoner og prosess i en byggesak i Levanger 2008

 

Riksantikvaren fattet den 10.12.2008 vedtak om midlertidig fredning av kulturmiljøet Levanger sentrum:

Et samlet kulturmiljø i Levanger sentrum er i dag midlertidig fredet av Riksantikvaren. Riksantikvaren begrunner vedtaket med at det er viktig å holde kulturmiljøet intakt.

KartGrunnlaget for at Riksantikvaren nå vedtar midlertidig kulturmiljøfredning, er at bevaringsplanen for Levanger sentrum har vist seg å ikke gi bygningene tilstrekkelig vern. Bevaringsplanen ble utarbeidet for Levanger kommune i 1984, og intensjonen med planen var å bevare det særpregete bygningsmiljøet i Levanger sentrum.                                                                                                                               Utilstrekkelig bevaringsplan
Manglene i bevaringsplanen kommer tydelig til syne når Levanger kommune nå har gitt rivetillatelse til to bygninger i området. Nord-Trøndelag fylkeskommune har påklaget vedtaket til Fylkesmannen. En riving av de to bygningene vil redusere eller ødelegge kulturmiljøets verneverdi, mener Riksantikvaren. Både byplan og arkitektur representerer kulturhistoriske og miljømessige verdier som det er nødvendig å forvalte slik at kvalitetene ikke går tapt.                                                                                                         Fredningsvedtaket
Rundt 190 eiendommer i Levanger sentrum er omfattet av den midlertidige fredningen. Alle eierne vil få individuelt varsel. Ved oppstart av ordinær kulturmiljøfredningssak vil nærmere avgrensing bli foretatt. Fredningsvedtaket innebærer blant annet at bygningene ikke kan rives, verken helt eller delvis, samt at alle ytre endringer og inngrep skal godkjennes av kulturminnemyndighetene før arbeidet settes i gang.           Levanger kulturmiljø
Levanger sentrum er et av de prioriterte områdene i Nord-Trøndelags Verneplan for kulturmiljø, som ble utarbeidet allerede i desember 1995. Levanger sentrum har bevart mye av særpreget som treby fra slutten av 1800-tallet, og har en spesiell byplanhistorie etter flere store branner på 1800-tallet. Levangers byutviklingshistorie er spesiell fordi den gjenspeiler bygningslovgivning og byggeskikk over tid. Byen er pionerby når det gjelder bygningslovene av 1845 og 1896, og er en av de få helhetlige bebyggelsene i Norge fra den korte bygningsperioden mellom bygningsloven av 1896 og murtvangsloven av 1904. Byen var det eneste større tettsted i fylket som unngikk omfattende bombing under krigen. (fra Riksantikvarens hjemmeside om den midlertidige fredningen av Levanger sentrum) Levanger kommune klaget på vedetaket og fikk medhold fra miljøverndepartement.

Den 10.02.2011 varslet Riksantikvaren oppstart av kulturmiljøfredning av deler av Levanger sentrum.

 

Levanger sentrum- varsel om oppstart av kulturmiljøfredning

Kart

 

Levanger kommune, Nord-Trøndelag fylkeskommune og Riksantikvaren har nå inngått en partnerskapsavtale.

 

Her kan du lese om Husnyckeln verdiskapingsworkshop i Levanger:

Rapport Levanger