lvelyverksted

 

Är du intresserad av att varsamt bruka kulturarvet?

Interreg-projektet Husnyckeln vill knyta samman husägare med intresse för varsamt brukande av kulturarvet i ett nätverk.

Nätverket riktar sig till husägare som är intresserade av de utvecklingsmöjligheter som är knutna till den historiskt värdefulla byggnaden/anläggningen som de äger. Alla som bedriver eller planerar att starta en verksamhet i anslutning till kulturhistoriskt värdefull bebyggelse är välkomna i nätverket.

Nätverket ska erbjuda möjligheter till erfarenhetsutbyte mellan de olika ägarna både kring, förvaltning och utveckling, men även en möjlighet för spridning av information från myndigheterna eller museerna kring dessa frågor.

Nätverket ska kunna erbjuda deltagarna en lättare tillgång till kunskap om material, metoder och kontakt med hantverkare eller fackkompetens.

Nätverket är kopplat till projektets hemsida och ska förutom kontaktuppgifter kunna erbjuda en plats för information om de olika anläggningar och eventuella aktiviteter som är knutna till dessa.

 

Prosjektoversikt

Prosjektene er ført opp fylke/län og kommunevis. Det er lagt inn kontaktadresse for erfaringsutveksling. Eiere og tiltakshavere som planlegger utviklingen av et kulturmiljø kan innhente informasjon lokalt ved å kontakte prosjekteiere i kommunen.  

Prosjektene er valgt ut etter følgende kriterier:

-         Et historisk kulturmiljø er utviklet/utvikles gjennom ny bruk som har resultert i /sikter til en bærekraftig steds- og næringsutvikling.  

-         Det er god balanse mellom bevaring av miljøets kulturhistoriske verdier og grad av utvikling

-         Det ble utviklet et bærekraftig næringskonsept: både den sosiale, kulturelle og økonomiske verdiskapingen er likeverdig ivaretatt.

-         Prosjektet er i drift, næringskonseptet baserer seg fortrinnsvis på lokalt (mat)- håndverk, produksjon av lokale stedstypiske tradisjonsbasert produkter, kulturelle tilbud, bærekraftig turisme, skaper fortrinnsvis lokale helårs-arbeidsplasser

-         Fremmer kulturmiljøets kulturhistoriske verdier

-         Kulturmiljøets alder er ikke begrenset mot vår tid, men miljøet må ha definerte kulturhistoriske verdier og stå i sin historiske kontekst

-         Eier/leietaker/utbygger har vesentlig erfaring med varsom restaurering og istandsetting  

 

För vidare upplysningar ta kontakt med projektet