Kurs för hantverkare

Alla hantverkare kommer inte att arbeta med högkvalitativa restaureringsarbeten men insikter om varsamhet kan realiseras i medvetna ställningstaganden och alternativa val i andra om- eller tillbyggnadsprojekt.

Valen av åtgärder i värdefulla byggnader resulterar inte sällan i att värden reduceras, helt i onödan på grund av brist på erfarenhet, både när det gäller teori och praktik. Detta är sällan något problem när det gäller byggnader där det finns tydliga skyddsföreskrifter. Det är desto vanligare i miljöer där det är de generella varsamhetsbestämmelserna som råder t.ex. enligt den svenska Plan- och bygglagen. Kursen varsamt är tänkt att ge unga yrkespersoner en medvetenhet om att byggnader har olika karaktärsdrag. Vår förhoppning är att webbplatsen på ett lättfattligt sätt ska ge en introduktion till varsamhetsbegreppet och ge exempel på ett varsamt förhållningssätt. Det finns många sätt man kan förändra en byggnad och vi vill uppmuntra till medvetna val.

 

varsamt-logga

 

varsomt_log