or_kr_1

Vipparmskranarna på Stadskajen

Historisk dokumentation

Vipparmskranen blev under 1900-talet ett vanligt inslag i svenska hamnar. Idag används lyftanordningar med långt större kapacitet och flexibilitet än vipparmskranen. Utvecklingen har även resulterat i att många mindre hamnar har slagits ut till förmån för ett mindre antal större. Hamnen i Örnsköldsvik har idag till stora delar fått en annan funktion med bostadshus och offentlig centrumbebyggelse. Kvar finns en marina med gästhamn och givetvis hamnkranarna som vittnar om hamnens historiska betydelse för staden.

Örnsköldsviks hamn var sedan mitten av 1800-talet en viktig del i utvecklingen av staden, inte minst för utskeppningen av sågat virke från de många ångsågarna i stadens närhet och in på 1900-talet även produkter från bl.a. massaindustrin. Bland lossade handelsprodukter dominerade importerad massaved.

De två hamnkranarna i Örnsköldsviks hamn är av typen vipparmskranar och är tillverkade på Jerfeds Mekaniska Verkstads AB i Örnsköldsvik. Företaget bytte senare bytte namn till MODO Mekan. Den grönmålade kranen, kran nr 1, levererades 1952 medan den blåmålade kranen, kran nr 2, levererades 1963. Kranarnas portaler (nedre delen) och de avancerade kranarmarna är byggda med svetsade fackverkskonstruktioner som bultats samman vid monteringen. Konstruktionen medger hantering av en maxlast av 6 ton vid styckegodsdrift och 5 ton vid gripskopedrift.

Motivering

Kranarna utgör ett landmärke i staden, är karaktärsskapande och stärker stadens identitet som hamn- och industristad med en historiskt och alltjämt stark och viktig verkstadsindustri. De två fackverkskranarna är även estetiskt tilltalande till form, volym och karaktär. De båda vipparmskranarna byggnadsminnesförklarades 2010.

Bruk idag

Kranarna togs helt ur bruk åren omkring 2000.

or_kr_2